Ontvang bij besteding vanaf € 40 de Hydro Hair Mask 50 ML gratis!
logo

Algemene voorwaarden

Ornatiq
Kvk nummer: 55023991
Gildenplein 1 
1967KL Heemskerk

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Ornatiq zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna te noemen ‘Voorwaarden’ van toepassing. De Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en deze zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen op www.ornatiq.com.

1.2 Het doen van een bestelling bij Ornatiq houdt in, dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk na overleg met Ornatiq worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ornatiq worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ornatiq ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Ornatiq zijn vrijblijvend en Ornatiq behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Ornatiq. Ornatiq is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Ornatiq dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euros, inclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Bij bezorging binnen Nederland brengen wij € 4,5 verzendkosten in rekening, tenzij anders overeengekomen. Bij bezorging naar België brengen wij € 4,50 verzendkosten in rekening, tenzij anders overeengekomen. Eventuele kassakorting geldt alleen op postzendingen.

3.2 Betaling dient bij vooruitbetaling te geschieden. Bij verzendingen met factuur dient het bedrag binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betaald te zijn.

3.3 Betaling kan geschieden door overmaking van het factuurbedrag op het bankrekeningnummer van Ornatiq via IDeal, Paypal, Bancontact. Bij betalingen geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Ornatiq.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en zal schriftelijk een herinnering krijgen van openstaand bedrag.

Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Ornatiq is de cliënt in kwestie een bedrag van tien euro (€ 10,00) aan administratiekosten verschuldigd. Indien Ornatiq haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de cliënt tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn; incasso geschied door een incasso- en gerechtsdeurwaarderbureau.

3.5 Indien de cliënt met enige betaling van (eerdere) bestellingen in gebreke is, is Ornatiq gerechtigd (de uitvoering van) de koopovereenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de cliënt gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Ornatiq.

Artikel 4. Levering en garantie

4.1 De producten worden na ontvangst van de betaling binnen drie (3) werkdagen verstuurd en zullen dan, afhankelijk van de vervoerder, binnen een (1) of twee (2) werkdagen bij de cliënt worden afgeleverd, danwel op desbetreffend ontvangstpunt door de cliënt kunnen worden opgehaald.

4.2 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de cliënt geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft. De cliënt is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden, doch in overleg met Ornatiq.

4.3 We behouden ons het recht voor om retourzending te weigeren van artikelen die zijn verzegeld voor ter bescherming van de gezondheid of om hygiënische doeleinden, nadat deze zijn ontzegeld na ontvangst door u.

4.4 Op grond van clausule 4.3 is het niet mogelijk om producten waarvan de verzegelde verpakking is geopend of wanneer deze artikelen zijn gebruikt en/of gedragen, te retourneren, waardoor we deze producten niet meer opnieuw kunnen verkopen.

4.5 De producten dienen onbeschadigd in gesloten verpakking bij de cliënt aan te komen en mogen bij aankomst niet over de houdbaarheidsdatum zijn.  

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Eigendom van de geleverde producten gaat pas over naar de cliënt, indien de cliënt al hetgeen de cliënt op grond van enige overeenkomst aan Ornatiq verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de cliënt over.

Artikel 6. Herroeping en aansprakelijkheid

6.1 De cliënt dient bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de cliënt Ornatiq daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, telefonisch of schriftelijk kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Ornatiq de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 De cliënt kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Indien de cliënt een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de cliënt het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Ornatiq te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en geen gebruikssporen heeft, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de cliënt komen.

6.4 Ornatiq vergoedt alle betalingen van de cliënt, inclusief eventuele leveringskosten door Ornatiq in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de cliënt Ornatiq de herroeping meldt. Ornatiq gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de cliënt heeft gebruikt, tenzij de cliënt instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de cliënt. Als de cliënt heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Ornatiq de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 7. Privacy

7.1 Bij het plaatsen van een bestelling moet u uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres invullen. Deze gegevens hebben wij nodig om uw bestelling te bevestigen en naar u op te sturen, maar ook om u na uw aankoop te kunnen blijven voorzien van een goede en persoonlijke service.

7.2 Uw gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden en zullen uitsluitend worden gebruikt voor diensten waarom u specifiek heeft gevraagd, bijvoorbeeld het ontvangen van een mailing of het plaatsen van een bestelling.

7.3 Wij passen alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Daartoe gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding en back-ups.

7.4 U kunt te allen tijde inzage krijgen in uw persoonsgegevens. Dit kan door een email te met het verzoek tot inzage. Indien u informatie wilt laten corrigeren of verwijderen, kunt u ons hiervoor opdracht geven. Zodra deze opdracht is ontvangen zullen de gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Artikel 8. Bestellingen en communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de cliënt en Ornatiq, dan wel tussen Ornatiq en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de cliënt en Ornatiq, is Ornatiq niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Ornatiq.

8.2 Vragen, opmerkingen en dergelijke kunnen per e-mail, telefonisch, per fax of schriftelijk aan Ornatiq worden gesteld. Klachten met betrekking tot het product, afhandeling, levering, begeleiding en dergelijke dient men schriftelijk in te dienen. De cliënt krijgt daarover binnen twee weken schriftelijk bericht.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ornatiq ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de cliënt dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Ornatiq gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ornatiq kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien de cliënt aan Ornatiq schriftelijk opgave doet van een adres, is Ornatiq gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de cliënt aan Ornatiq schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Ornatiq gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Ornatiq deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ornatiq in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ornatiq vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Ornatiq is bevoegd om bij de uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

U kunt zich voor vragen, klachten en opmerkingen per e-mail mail richten aan info@ornatiq.com.

In het geval u vragen of klachten heeft over de producten van de fabrikanten die op deze website aangeboden worden dan zullen uw vragen en/of klachten door ons aan de betreffende fabrikant worden voorgelegd. Zodra wij van de fabrikant een reactie hebben ontvangen, zullen wij u zo spoedig mogelijk van de inhoud daarvan op de hoogte stellen.

0
Spend 49,00 more to get free NL shipping
Je bestellijst is nog leeg!

Het lijkt er op dat je nog niks in op je bestellijst heb staan.

Bekijken producten